Archives

Sociologický ústav AV ČR v.v.i.

Se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR v.v.i. spolupracujeme v rámci propojování akademické, výzkumné a komerční sféry.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., byl založen v roce 1965, po zrušení v roce 1970 byl obnoven až v roce 1990. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., se stal od 1.ledna 2007, stejně jako všechny ústavy Akademie věd ČR, veřejnou výzkumnou institucí. Nedílnou součástí této významné institucionální změny je založení a fungování Rady SOÚ AV ČR, v.v.i., a Dozorčí rady SOÚ AV ČR, v.v.i.

SOÚ AV ČR, v.v.i., je příjemcem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO: 68378025) a hlavní profil činností Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., na léta 2012–2017 je utvářen realizací základního výzkumu v oblasti sociologie a výzkumu v oblasti veřejného mínění.

SOÚ AV ČR, v.v.i., rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy i výzkumy veřejného mínění. Používá moderní výzkumné metody kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů, jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie a genderová studia. SOÚ AV ČR, v.v.i., podporuje a rozvíjí také nezávislý výzkum veřejného mínění a archivaci kvantitativních a kvalitativních dat.

SOÚ AV ČR, v.v.i., je plně integrován do mezinárodní vědecké spolupráce, aktivně participuje na řadě evropských i mezinárodních vědeckých programů i projektů a je zapojen do výměny vědeckých informací mezi institucemi v různých zemích. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., také pravidelně realizuje výzkumy z mezinárodního programu International Social Survey Programme (ISSP) a mezinárodního výzkumného programu European Social Survey (ESS).

Kromě témat základního výzkumu, jejichž řešení umožňuje úspěšná projektová činnost pracovníků ústavu, je ústav také významným nositelem projektů v rámci 6RP a návazných aplikovaných projektů.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., sídlí v Praze. V rámci infrastruktury realizuje činnosti a vědecké aktivity, jako jsou: Sociologická knihovna, Národní kontaktní centrum – ženy a vědaČeský sociálněvědní datový archiv (SDA)Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) a impaktované vědecké periodikum Sociologický časopis/Czech Sociological Review.

Postgraduální studium

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 1, § 81 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o udělení akreditace:

  1. doktorskému studijnímu programu Sociologie se studijním oborem Sociologie do 30. dubna 2017, forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 4 roky,
  2. doktorskému studijnímu programu Sociology se studijním oborem Sociology do 30. dubna 2017, forma studia je prezenční a kombinovaná, výuka probíhá – v anglickém jazyce, standardní doba studia 4 roky, pro Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze společně se Sociologickým Ústavem Akademie věd České republiky, v.v.i.

Financování výzkumných projektů

V současné době běží práce na 27 výzkumných projektech. Ty jsou z největší části financovány Grantovou agenturou ČR, dále pak ministerstvy a zahraničními institucemi.

Využití výsledků

Výsledky výzkumů, realizovaných týmy Sociologického ústavu AV ČR jsou zveřejňovány ve vědeckých publikacích, v domácích i zahraničních vědeckých časopisech, jsou prezentovány na seminářích, národních a mezinárodních konferencích a jsou nabízeny pro použití orgánům státní správy, parlamentu a vzdělávacím a dalším institucím. Empirická data, pořízená v rámci většiny sociologických výzkumů jsou archivována v Českém sociálněvědním datovém archivu, kde jsou k dispozici vědecké obci, pedagogům a studentům pro nekomerční účely.

Mezinárodní spolupráce

Sociologický ústav AV ČR je zapojen do několika multinárodních a mezinárodních vědeckých programů, podílí se na organizaci významných mezinárodních vědeckých setkání a je zapojen do výměny vědeckých informací mezi institucemi v různých zemích.

Ústav je kolektivním členem:

Mezinárodní dvoustranné dohody o vědecké spolupráci mezi Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., a:

  • Sociologickým ústavem SAV v Bratislavě;
  • Ústavem politických věd Maďarské akademie věd v Budapešti;
  • ​ Sociologický ústav Maďarské akademie věd;
  • Institute for the Research of Societies and Science Bulharské akademie věd v Sofii;
  • GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften v Bonnu.

Více informací najdete na webu organizace.

Read more

Vysoká škola ekonomická v Praze je tradičním místem pro přípravu vrcholových manažerů pro oblast cestovního ruchu. Předměty s problematikou cestovního ruchu se zde vyučují již od roku 1959. V současné době se cestovní ruch vyučuje v bakalářském studijním oboru Cestovní ruch a regionální rozvoj a jako hlavní nebo vedlejší specializace Cestovní ruch v magisterském stupni studia. Studenti s vynikajícími studijními výsledky mohou pokračovat ve studiu problematiky cestovního ruchu v doktorském stupni studia.

Specifikem Katedry cestovního ruchu je snaha zprostředkovat studentům během studia intenzivní kontakt s praxí prostřednictvím výuky v terénu, odborných exkurzí, účastí studentů na vybraných projektech partnerů KCR, přednáškami odborníků z praxe, besedami se zajímavými osobnostmi apod.

Více informací on-line: kcr.vse.cz.

Read more

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku.

Web: www.utb.cz

Read more

Rašínova vysoká škola

Rašínova vysoká škola byla založena v roce 2002, kdy rozhodnutím MŠMT získala souhlas působit jako soukromá vysoká škola s akreditací bakalářského studijního programu Ekonomika a insolvence. Mezioborový právně – ekonomický program je unikátní na vzdělávacím trhu v České republice a byl vyvinut předními odborníky z oblasti teorie i praxe. Reaguje na aktuální potřeby zejména v oblasti řešení krizových jevů v podnikové ekonomice, předcházení krizovým jevům, revitalizaci a v oblasti osobních bankrotů, finanční gramotnosti. Hlavní složku studia tvoří předměty z oblasti ekonomie a práva, dále managementu, informačních technologií a cizích jazyků.

Web: www.ravys.cz

Read more

Sportklastr z.s.17.04.2015

Sportklastr z.s. připravuje a realizuje akce zaměřené na profesní rozvoj nejen sportovních trenérů a pedagogů, ale i rodičů. Hlavním smyslem a posláním Sportklastru je formou mentroringu, koučinku či výkladu, propojit nositele teoretických znalostí a praktických zkušeností s posluchači na pořádaných akcích. Tyto akce by tak měly přispívat k rozšíření vědomostí a dovedností posluchače, rozvojem jeho osobnosti a trenérských schopností, které pak následně používá ve vlastním sportovním, případně výchovně-vzdělávacím, procesu se svými svěřenci či žáky.

Web: www.sportklastr.cz

Read more

FINKLASTR z.s.

FINKLASTR z.s.17.04.2015

Finklastr realizuje akce zaměřené na posilování finanční gramotnosti obyvatel a vzdělávání obyvatelstva v oblasti správy rodinných financí, poskytuje poradenství při řešení finančních problémů a podporuje veřejnou správu při zajišťování finančního vzdělávání a finančního poradenství pro obyvatele.

Read more

MAM Prostor

MAM Prostor s.r.o.03.06.2014

Na konci dubna otevřelo své dveře nové společenské centrum MAM Prostor v Praze 5, které je prioritně určeno pro matky a jejich ratolesti. Díky nabízeným službám zde mohou ženy i s malými dětmi v klidu pracovat, vzdělávat se, věnovat se svým koníčkům nebo se scházet se svými kamarádkami. Profesionálové z MAM Prostoru se postarají jak o ně samotné, tak i o jejich děti. Nové společenské centrum nabízí individuální přístup pro všechny klienty a v neposlední řadě domácí atmosféru v prostorné vile se zahradou uprostřed zeleně.

V životě každé ženy nastanou situace, kdy si klade otázky typu: „Jak bych mohla mít více času pro sebe nebo na manžela? Dávám svému dítěti maximum? Zvládnu i během mateřské dovolené pracovat? Mám se po mateřské vrátit zpět do zaměstnání, nebo raději začít podnikat?“ Ženy z Prahy a okolí nyní mají jedinečnou příležitost využít služeb nového společenského centra MAM Prostor, které jim v naplnění jejich přání pomůže. Mezi služby, které mohou zájemkyně využít, patří např. krátkodobé hlídání dětí, možnost využití sdílené kanceláře, zasedací místnosti, zájmové kroužky pro děti i matky nebo vzdělávání se v různých oblastech prostřednictvím odborných seminářů.

Centrum se nachází v prostorách bývalé rodinné vily se zahradou.  Disponuje také minikavárnou zařízenou v originálním retro stylu 70. let, kde se klientky mohou potkat např. se svojí kamarádkou nebo obchodním partnerem a nerušeně zde poklábosit nebo projednat potřebné záležitosti. Navíc s jistotou, že se o jejich ratolesti zatím postará tým profesionálních chův.

„Dispozice a služby MAM Prostoru jsme koncipovali tak, aby vyhovovaly všem ženám, které se svými dětmi nechtějí čas trávit pouze doma nebo při procházkách v parku, ale touží být aktivní a neustále na sobě pracovat,“ říká Kateřina Brychtová, zakladatelka společenského centra MAM Prostor, a dodává: „Kromě toho nabízíme celou řadu odborných seminářů a možnost využívání sdílené kanceláře. Matky tak u nás mohou v klidu pracovat, vzdělávat se a během té doby se my postaráme o jejich děti. Ale především náš Prostor není pouze místo! Je to Prostor o emocích, seberealizaci, rozvoji, přátelství, radosti, pohybu, inspiraci a zábavě.“

MAM Prostor najdete na adrese U Teplárny 3 v Praze 5. Přímo u centra bez problémů bezplatně zaparkujete nebo se sem můžete za pár minut dopravit autobusem ze stanice metra Anděl.

Více informací včetně rozpisu nejbližších seminářů a ceníku služeb najdete na webových stránkách www.mamprostor.cz, nebo v přiložené prezentaci.

Read more

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

José Martího 31
Praha 6 – Veleslavín, PSČ 162 52

Web: www.ftvs.cuni.cz
Telefon: 220 172 000

O partnerovi

Fakulta tělesné výchovy a sportu je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy v Praze. Stala se její součástí v roce 1959 zprvu jako Institut tělesné výchovy a sportu, od roku 1965 jako fakulta Univerzity Karlovy.

Původně se učitelé tělesné výchovy pro obecné školy vzdělávali na čtyřletých učitelských ústavech s maturitou a pro střední školy se od roku 1892 vzdělávali na Vzdělávacích kurzech pro učitelství tělocviku na středních školách a učitelských ústavech při lékařské fakultě UK. Roku 1945 německý vzdělávací kurz zanikl a český se přeměnil v Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy při Univerzitě Karlovy v Praze. V roce 1948 byl ústav včleněn do pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, ze které v roce 1953 byla vytvořena Vysoká škola pedagogická, v jejímž rámci byla katedra tělesné výchovy začleněná do tzv. společenské fakulty VŠP a byla pověřena výukou učitelů tělesné výchovy pro II. a III. stupeň škol.

V roce 1953 byla současně zřízena samostatná vysoká tělovýchovná škola pod názvem Institut tělesné výchovy a sportu, která měla vychovávat vysokoškolsky vzdělané pracovníky pro tělovýchovné hnutí, trenéry a metodiky, a pro vysoké školy učitelé tělesné výchovy a vědecké pracovníky. V roce 1958 byl Institut spojen s katedrami tělesné výchovy VŠP s cílem vychovávat jak odborné pracovníky, tak středoškolské a vysokoškolské učitele tělesné výchovy.

Fakulta tělesné výchovy a sportu v současné době zajišťuje v bakalářských studijních programech studijní obory Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové), Tělesná výchova a sport (s možností si volit směry studia), Vojenská tělovýchova, Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, Management tělesné výchovy a sportu, Fyzioterapie a Ortotikprotetik. V navazujících magisterských programech UK FTVS zajišťuje studijní obory Učitelství pro střední školy – tělesná výchova (v kombinaci s druhým aprobačním předmětem), Tělesná výchova a sport, Vojenská tělovýchova, Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, Management tělesné výchovy a sportu a Fyzioterapie.

Absolventi magisterských programů mohou pokračovat v doktorském studiu jednoho ze dvou doktorských studijních programů Kinantropologie a Biomechanika.

Celoživotní vzdělávání na UK FTVS doplňuje, prohlubuje, obnovuje nebo rozšiřuje vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jednotlivých účastníků, probíhá mimo rámec studijních programů. Tento způsob vzdělávání je otevřený zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího vzdělání a je široce dostupný.

Read more

EDUPRESS s.r.o.

EDUPRESS s.r.o.01.03.2014

Společnost EDUPRESS s.r.o. se specializuje na dotační poradenství a management, investiční poradenství, odborné vzdělávání a tvorbu a realizaci rozvojových a vzdělávacích strategií.

Pro žadatele o grantovou nebo dotační podporu, případně investiční pobídky firma zajišťuje komplexní servis v celém projektovém cyklu. To znamená, že radí a pomáhá (za aktivní spolupráce klienta) při identifikování jeho konkrétních potřeb, formulování záměrů jednotlivých projektů v souladu s pravidly konkrétní výzvy a samozřejmě také při přípravě a zpracování žádostí a jejich příloh. Následně poskytuje podporu při nastavení procesů a postupů včetně kontrolních mechanismů, které zajistí bezchybnou a úspěšnou realizaci podpořeného projektu, a spolupracuje při vykazování projektových aktivit a čerpání poskytnutých finančních prostředků.

Klienty společnosti EDUPRESS s.r.o. jsou firmy a podnikatelé, města, obce, místní akční skupiny a také neziskové organizace.

Read more