Sociologický ústav AV ČR v.v.i.

Sociologický ústav AV ČR v.v.i.

Se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR v.v.i. spolupracujeme v rámci propojování akademické, výzkumné a komerční sféry.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., byl založen v roce 1965, po zrušení v roce 1970 byl obnoven až v roce 1990. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., se stal od 1.ledna 2007, stejně jako všechny ústavy Akademie věd ČR, veřejnou výzkumnou institucí. Nedílnou součástí této významné institucionální změny je založení a fungování Rady SOÚ AV ČR, v.v.i., a Dozorčí rady SOÚ AV ČR, v.v.i.

SOÚ AV ČR, v.v.i., je příjemcem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO: 68378025) a hlavní profil činností Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., na léta 2012–2017 je utvářen realizací základního výzkumu v oblasti sociologie a výzkumu v oblasti veřejného mínění.

SOÚ AV ČR, v.v.i., rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy i výzkumy veřejného mínění. Používá moderní výzkumné metody kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů, jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie a genderová studia. SOÚ AV ČR, v.v.i., podporuje a rozvíjí také nezávislý výzkum veřejného mínění a archivaci kvantitativních a kvalitativních dat.

SOÚ AV ČR, v.v.i., je plně integrován do mezinárodní vědecké spolupráce, aktivně participuje na řadě evropských i mezinárodních vědeckých programů i projektů a je zapojen do výměny vědeckých informací mezi institucemi v různých zemích. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., také pravidelně realizuje výzkumy z mezinárodního programu International Social Survey Programme (ISSP) a mezinárodního výzkumného programu European Social Survey (ESS).

Kromě témat základního výzkumu, jejichž řešení umožňuje úspěšná projektová činnost pracovníků ústavu, je ústav také významným nositelem projektů v rámci 6RP a návazných aplikovaných projektů.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., sídlí v Praze. V rámci infrastruktury realizuje činnosti a vědecké aktivity, jako jsou: Sociologická knihovna, Národní kontaktní centrum – ženy a vědaČeský sociálněvědní datový archiv (SDA)Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) a impaktované vědecké periodikum Sociologický časopis/Czech Sociological Review.

Postgraduální studium

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 1, § 81 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o udělení akreditace:

  1. doktorskému studijnímu programu Sociologie se studijním oborem Sociologie do 30. dubna 2017, forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 4 roky,
  2. doktorskému studijnímu programu Sociology se studijním oborem Sociology do 30. dubna 2017, forma studia je prezenční a kombinovaná, výuka probíhá – v anglickém jazyce, standardní doba studia 4 roky, pro Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze společně se Sociologickým Ústavem Akademie věd České republiky, v.v.i.

Financování výzkumných projektů

V současné době běží práce na 27 výzkumných projektech. Ty jsou z největší části financovány Grantovou agenturou ČR, dále pak ministerstvy a zahraničními institucemi.

Využití výsledků

Výsledky výzkumů, realizovaných týmy Sociologického ústavu AV ČR jsou zveřejňovány ve vědeckých publikacích, v domácích i zahraničních vědeckých časopisech, jsou prezentovány na seminářích, národních a mezinárodních konferencích a jsou nabízeny pro použití orgánům státní správy, parlamentu a vzdělávacím a dalším institucím. Empirická data, pořízená v rámci většiny sociologických výzkumů jsou archivována v Českém sociálněvědním datovém archivu, kde jsou k dispozici vědecké obci, pedagogům a studentům pro nekomerční účely.

Mezinárodní spolupráce

Sociologický ústav AV ČR je zapojen do několika multinárodních a mezinárodních vědeckých programů, podílí se na organizaci významných mezinárodních vědeckých setkání a je zapojen do výměny vědeckých informací mezi institucemi v různých zemích.

Ústav je kolektivním členem:

Mezinárodní dvoustranné dohody o vědecké spolupráci mezi Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., a:

  • Sociologickým ústavem SAV v Bratislavě;
  • Ústavem politických věd Maďarské akademie věd v Budapešti;
  • ​ Sociologický ústav Maďarské akademie věd;
  • Institute for the Research of Societies and Science Bulharské akademie věd v Sofii;
  • GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften v Bonnu.

Více informací najdete na webu organizace.