top of page
Studenti kráčející po schodech

Praktické stáže 

Projekt Teorie v praxi je založen na propojování nositelů teoretických znalostí (akademických a odborných pracovníků a studentů vysokých a vyšších odborných škol) s praktickými zkušenostmi odborníků z firem. Přínos projektu pro obě strany přitom spočívá v možnosti využít silné stránky protistrany (přehled pracovníků škol o nejnovějších objevech a trendech v oboru, neotřelé nápady pracovníků škol i studentů či jejich odstup od praxe výměnou za praktické zkušenosti vč. možnosti zapojit se přímo do realizace konkrétních projektů).

Kontakty se přitom neomezují pouze na jednotlivce – již ve fázi vývoje obslužného řešení, kdy jsme oslovovali potenciální zájemce o účast na testování, se podařilo propojit dvě firmy s celými studijními kruhy, které se již nyní v rámci studia podílejí na realizaci konkrétních projektů a kromě získávání tvrdých odborných dovedností a praktických zkušeností si účastníci v praxi posilují i dovednosti měkké – zejména v oblasti komunikace, prezentace a projektového managementu.

Základními stavebními kameny projektu Teorie v praxi jsou:

 • portál pro prezentaci a vzájemnou komunikaci poskytovatelů stáží, studentů, akademických a odborných pracovníků škol a reprezentantů studentských projektů;

 • služby pro firmy, resp. studenty a pracovníky škol, a to vč. poradenství při přípravě a realizaci stáží (aby např. nedocházelo ke zneužívání studentů k práci, kterou nechce nikdo jiný dělat nebo bezplatnému zcizování know-how pracovníků škol bez odměny za jeho využití);

 • face-to-face meetingy, v jejichž rámci se mohou studenti, případně pracovníci vysokých škol setkat se zástupci firem, krátce se vzájemně představit a případně si dohodnou termín další – tentokrát již privátní – schůzky;

 • semináře a workshopy pro jednotlivé cílové skupiny zaměřené na jejich specifické potřeby.

Portálové řešení

je koncipováno tak, že jeho technickou správu a provoz zajistí centrálně Meet 2 Grow z.s., obsah si však budou primárně zajišťovat i spravovat jednotlivé vysoké školy samy (možnost rozhodovat, co je pro studenty a pracovníky školy vhodné, a co je naopak zbytečně obtěžuje, se podle dosavadních zkušeností vyplatí ponechat na vůli odpovědných pracovníků škol, a to i z toho důvodu, že tento relativně malý ústupek významně zjednodušuje prosazení systému na školu). Aby ovšem nedocházelo k situacím, které jsou bohužel běžné v současné době, kdy velká většina podobných řešení provozovaných školami skomírá a doplácí přitom primárně na komunikační problémy mezi školami a firmami, bude se Meet 2 Grow z.s. starat i o nabídky/poptávky, a to vč. průběžné podpory zájmu na straně potenciálních stážistů i poskytovatelů. Zastřešení ze strany firmy také umožní zprostředkovávat zájemce i z regionů, kde jednotlivé školy nepůsobí, mohou však z nich pocházet studenti.

Firemní a studentské profily

jsou navrženy tak, aby byly obě strany motivovány (vedeny) k poskytnutí maximálního objemu informací, a to vč. referencí či příkladů realizovaných projektů a zkušeností. Tento přístup zejména u studentů vytvoří potřebné návyky, které bezesporu využijí a také ocení i mimo projekt. Všechny strany si navíc díky informacím uloženým v systému mohou předem vybrat nejvhodnější potenciální partnery, kteří splňují jejich požadavky. Tuto možnost považujeme za významný argument pro firmy, které si mohou na základě informací předvybrat nejvhodnější zájemce o stáže, jenž za praktické zkušenosti poskytne odpovídající protihodnotu.

Služby

jsou nastaveny tak, aby podporovaly spolupráci mezi jednotlivými cílovými skupinami a zajišťovaly maximální přínos pro všechny zapojené subjekty. Firmám tak například plánujeme nabízet poradenství při realizaci stáží a zapojování studentů, popř. studijních skupin do projektů. Pro firmy a školy již v současné době působíme jako poradce, potažmo mediátor v situacích, kdy nemohou nalézt nejvhodnější způsob spolupráce a zapojení praktických stáží do vzdělávání. Studentům, pracovníkům škol a dalším zájemcům zase poskytujeme konzultace při nastavování podmínek zapojení do praxe, aby nedocházelo ke zneužívání jejich znalostí nebo krádežím autorských práv (tento problém podle průzkumu, který jsme provedli v rámci přípravy projektu, trápí bezmála 84 procent oslovených vysokých škol). V případě potřeby jsme připraveni kompletně realizaci praktických stáží zajistit formou outsourcingu.

Face-to-face meetingy

poskytují cílovým skupinám prostor k vlastní prezentaci a současně k získání kontaktů na potenciální partnery. Rozhovory mezi jednotlivými zástupci obou stran (studenti a pracovníci škol, zástupci firem a podnikatelé) probíhají zásadně “mezi čtyřma očima” (na představení a krátký rozhovor je vyhrazeno maximálně 5 minut, celá akce tak má potřebný spád a přitom je zajištěno, aby žádný z účastníků nebyl o nic ochuzen).

Hlavním cílem seminářů a workshopů

je zpřístupnit zájemcům zejména z řad studentů a pracovníků škol praktické znalosti a zkušenosti zástupců partnerských firem. Přestože tato forma nezajišťuje úroveň poskytovanou praktickými stážemi, umožňuje zpřístupnit informace většímu počtu zájemců. Navíc – jak ukazují zkušenosti – pro firmy jsou tato fóra velmi užitečné jako zdroj informací nejen o případných zájemcích o stáž, ale také o potenciálních adeptech na užší spolupráci nebo pro nabídku zaměstnání.

Poskytované služby:

 • řešení pro nabídky stáží a prezentaci zájemců o stáže;

 • poradenství pro studenty;

 • poradenství pro školy;

 • poradenství pro firmy;

 • face-to-face meetingy;

 • semináře;

 • workshopy;

 • správa systému pro sdílení nabídek a poptávek;

 • celorepubliková podpora projektu.

bottom of page